Regulamin

Regulamin świadczenia usług kurierskich

 

REGULAMIN

§ 1
1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez: Paqnek, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Plac Bankowy 2, (zwaną dalej „Paqnek.pl”), o numerze NIP 7342829248 i numerze REGON 356283195, usług przewozu przesyłek na terenie Unii Europejskiej (zwanych dalej ,,usługami” lub ,,usługą”) oraz nieodpłatnych usług elektronicznych w nim opisanych. Niniejszy regulamin nie dotyczy umów zawieranych z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy Kodeks Cywilny;
2. Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem rzeczy.
3. Podstawą prawną świadczonych usług jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 ze zm., zwana w dalszej części Regulaminu  „Prawem przewozowym”, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16,poz. 93 ze zm.),  zwana dalej Kodeksem Cywilnym oraz ustawa z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014 r. poz. 827).

§ 2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Zleceniobiorca – Mars z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Plac Bankowy 2, ( zwaną dalej „Mars” ), o numerze NIP 7342829248 i numerze REGON 356283195.
2. Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  wysyłający przesyłkę do Odbiorcy;
4.  Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wskazana przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki;
5. Zleceniodawca - podmiot który zleca Mars wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia;
6. Strony  - Zleceniodawca oraz Mars, zawierający umowę przewozu;
7. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę przewozu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8. Przewóz przesyłek - świadczone przez Mars usługi nie mające charakteru powszechnego i nie stanowiące usługi pocztowej, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity) Dz.U. nr 50, poz.601 z 2000 r. ze zm.;
9. Przesyłka - paczki, pakunki, koperty, pojemniki lub worki przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego;
10. Przewoźnik – wyspecjalizowany podmiot, któremu Zleceniodawca zleca wykonanie umowy przewozu:
- FedEx Express Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 526), przy ul. Kruczej 16/22, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000037973, (zwanym ,,FexEx”);
- DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 823), przy ul. Osmańskiej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047237, (zwanym ,,DHL”);
- UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 867), przy ul. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000022113, (zwanym ,,UPS”);
- K-ex sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach (25-528), przy ul. Zagańskiej 61, 25-528, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000326471, (zwanym    ,,K-ex”);                                                                                                                                        - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000334972, (zwanym „Poczta Polska”).
11. Kurier – osoba fizyczna wykonująca czynności mające na celu wykonanie umowy przewozu przesyłki, tj. przyjmowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki;
12. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu;
13. Waga - całkowita waga przesyłki  wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach, dekagramach i gramach;
14. Strona internetowa serwisu - służąca do zamawiania usług kurierskich i zarządzania przesyłkami platforma internetowa dostępna pod adresem www.paqnek.pl;
15. Zamówienie – składane przez Zleceniodawcę zlecenie wykonania usługi przewozu rzeczy;
16. Usługa - udostępnienie przez Zleceniodawcę usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika.
17. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające określonemu podmiotowi przechowywanie informacji kierowanych  do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

§ 3
1.  Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalona nieodpłatnie w każdym czasie poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie ze strony internetowej serwisu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej tego serwisu.
2. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźników, którym Zleceniobiorca zleca wykonanie usługi przewozu  dostępne są na stronie:
- http://www.dhl.com.pl w przypadku przewoźnika DHL;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika UPS - dostępne są na stronie: http://www.ups.com;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika K-ex - dostępne są na stronie: http://www.k-ex.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Fedex – dostępne są na stronie http://www.fedex.com/pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Poczta Polska – dostępne są na stronie: http://www.poczta-polska.pl.

3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę, stanowią integralną część umowy przewozu chyba, że stosowna umowa zawarta przez Strony w formie pisemnej stanowi inaczej. W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane przez Zleceniodawcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym www.paqnek.pl, podpisanie przez niego listu przewozowego w stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, a także dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz Cennika.
5. Przed złożeniem zamówienia Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu  i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy przewozu. Akceptując Regulamin Zleceniodawca zgadza się z jego wszystkimi postanowieniami, zobowiązując się ich przestrzegać.
6. Po złożeniu zamówienia, Zleceniodawca otrzyma – na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia - wiadomość  będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Wiadomość ta zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym list przewozowy w formie elektronicznej, łączną cenę za wykonanie usługi (w tym koszt ubezpieczenia przesyłki o ile umowa ubezpieczenia została zawarta), sposób i termin wykonania umowy, sposób i termin zapłaty. Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy treść niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia.  

§ 4
1. Zakres działalności Mars obejmuje obszar całej Unii Europejskiej.
2. Mars świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w terminach określonych na stronie internetowej serwisu.
3. Kontakt ze Zleceniobiorcą  można uzyskać:
- telefonicznie pod numerami telefonu: 514 556 706 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@paqnek.pl;
- osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy pod adresem Warszawa ul. Plac Bankowy 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;
- pisemnie – adres do korespondencji Mars Warszawa ul. Plac Bankowy 2;
- pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.paqnek.pl w zakładce kontakt.
4. W celu skorzystania z usługi za pomocą serwisu na stronie internetowej www.paqnek.pl, Zleceniobiorca  powinien posiadać:  aktywny adres e-mail, dostęp do internetu, przeglądarkę internetową Internet Explorer (w wersji nie starszej niż 7.0) lub Mozilla FireFox (w wersji nie starszej niż 3.0) lub Chrome (wszystkie wersje), bądź Opera (w wersji nie starszej niż 2), włączoną obsługę Java Script.
5. W celu ochrony przed nieuprawnionym pozyskiwaniem i wykorzystaniem, w tym modyfikowaniem danych Zleceniodawcy przez osoby nieuprawnione, Zleceniodawcy powinni stosować takie środki techniczne, które zminimalizują opisane powyżej zagrożenia. W szczególności, system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF. Ponadto, w przypadku rejestracji na stronie internetowej www.paqnek.pl, Zleceniodawca nie powinien udostępniać osobom trzecim do tego nieuprawnionym hasła. Zleceniobiorca nie zwraca się nigdy do Zleceniodawcy o udostępnienie hasła logowania.
6. Zleceniobiorca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Zleceniodawcę ze strony internetowej serwisu, zapisywane są przez serwer Zleceniobiorcy na dysku twardym urządzenia końcowego Zleceniodawcy. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej serwisu na urządzeniach końcowych Zleceniodawcy. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Zleceniodawcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jego urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Zleceniodawca  może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Zleceniodawca zaznacza jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej serwisu.
§ 5
1. Mars jest obowiązany do wykonania poleceń Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że:
a) polecenie jest niewykonalne;
b) wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w eksploatacji;
c) wykonanie polecenia naruszałoby obowiązujące przepisy;
d) nie zachowano szczególnych warunków obowiązujących w tym zakresie.
2. O niemożności wykonania polecenia przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawnionego.
3. Należności wynikłe wskutek zmiany umowy przewozu ponosi odpowiednio Nadawca lub Odbiorca zależnie od tego, który z nich wprowadza zmiany.
4. Nadawca może zamieścić w liście przewozowym wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek:
a) przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym;
b) przeszkody w wydaniu powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy określonemu w liście przewozowym.
Jeżeli w liście przewozowym brak takich wskazówek, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt a i b, Mars lub podmiot, któremu Mars zlecił wykonanie umowy, zwraca się o nie do Nadawcy.
§ 6
1. Z przewozu wyłączone są rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia, jakimi Mars posługuje się w celu wykonania usługi, bądź ze względu na warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
d) które spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
2. Ponadto Mars nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień Mars może odmówić wykonania usługi.
4. Zleceniodawca ponosi wobec Mars i osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 6 niniejszego Regulaminu, jeżeli na skutek naruszenia owych postanowień, doszło do wyrządzenia szkody Mars lub osobie trzeciej.
5. Mars może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w przypadku:
a) niemożności jej wykonania w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, bądź w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jej wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§ 7
1. W celu wykonania usługi,  Mars zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń przewozowych firmom zewnętrznym (przewoźnikom), które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług transportowych oraz przewozowych, tj.:
- FedEx Express Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 526), przy ul. Kruczej 16/22, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000037973,
- DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 823), przy ul. Osmańskiej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047237,
- UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 867), przy ul. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000022113,
- K-ex sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-528), przy ul. Zagańskiej 61, 25-528, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000326471,                         - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000334972.
2. Złożenie zamówienia usługi przewozu przesyłki przez Zleceniodawcę następuje poprzez zgłoszenie dokonane w siedzibie Zleceniobiorcy pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu, bądź w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie – www.paqnek.pl po uprzednim zalogowaniu się.
3. Zleceniobiorca nie pobiera żadnych opłat za komunikację ze Zleceniodawcą, Nadawcą ani Odbiorcą z tytułu wykorzystania środków porozumiewania na odległość, a Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
4. W trakcie składania zamówienia Zleceniodawca w sposób rzetelny oraz zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy wypełnia wymagane pola formularza zamówienia. W trakcie składania zamówienia, lecz przed zakończeniem procedury jego składania, Zleceniodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej serwisu o całkowitej cenie usługi (w tym należności z tytułu podatku VAT) i przewidywanym terminie jej wykonania, o sposobie i terminie zapłaty, a także o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku podania w liście przewozowym danych niezgodnych z faktycznym stanem rzeczy.  Wysłanie zamówienia  przez Zleceniodawcę  do Zleceniobiorcy następuje poprzez naciśnięcie pola oznaczonego ,,zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  
5. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi/usług przewozowych za pośrednictwem internetu, Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy wypełniony formularz listu przewozowego oraz informacje o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. 
6. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
7. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca powiadomi Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.
8. W przypadku realizacji umowy przewozu przez przewoźnika DHL lub UPS lub FedEx lub Poczta Polska, Zleceniodawca jest zobowiązany do wydrukowania wygenerowanego elektronicznie listu przewozowego, a następnie – do dołączenia go  do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.  
9. Przesyłka może zostać odebrana  przez Mars od Zleceniodawcy spod wskazanego przez Zleceniodawcę adresu, bądź może zostać dostarczona przez Zleceniodawcę do biura Zleceniodawcy, w godzinach jego pracy.
10. Mars przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub w gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku dostępnym na stronie internetowej serwisu (tj., w Cenniku, który obowiązuje w dacie zawarcia umowy i jest dostępny na stronie internetowej www.paqnek.pl), o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Zleceniodawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Mars, jeżeli Mars wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
11. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę doręcza się członkowi organu uprawnionego do jego reprezentowania lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru korespondencji, w tym przesyłek.
12. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Zleceniodawcy za dodatkową opłatą określoną w Cenniku obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi wówczas Zleceniodawca.
13. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Mars (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę, bądź zamówić kolejną dostawę przesyłki na adres wskazany w liście przewozowym jako adres doręczenia. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie został złożony wniosek określony w ust. 12, przesyłka zwracana jest Zleceniodawcy na jego koszt.
14. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy, Mars może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę zmiany adresu doręczenia, która może nastąpić w okresie od przyjęcia przesyłki do przewozu do czasu doręczenia jej Odbiorcy. 
15. Gdy w umowie Zleceniodawca wskazał, że zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca, w przypadku odmowy zapłaty przez Odbiorcę, do zapłaty zobowiązany jest Zleceniodawca. W takim przypadku, za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa zapłaty za doręczenie przesyłki przez Odbiorcę. Postanowienie ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 8
1. Nadawca jest obowiązany oddać Mars przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz  oraz wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia.
2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Mars w opakowaniu, które powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło” itp.
e)zawierać wewnątrz opakowania stosowne zabezpieczenia chroniące zawartość przesyłki przed uszkodzeniami.
W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
3. Zleceniodawca obowiązany jest poinformować Mars o rodzaju przesyłki, jeśli jej zawartość jest tego rodzaju, że wymaga dochowania szczególnej ostrożności przy jej przewożeniu.
4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 9
Przesyłkę nie spełniającą warunków wymienionych w § 8 Mars może przyjąć do przewozu tylko po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a) gdy tak opakowana przesyłka nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla innych przesyłek;
b) gdy tak opakowana przesyłka nie stanowi dla Mars zbyt uciążliwego przedmiotu przewozu, w szczególności nie jest prawdopodobne, aby opakowanie i zawartość przesyłki uległy uszkodzeniu w czasie transportu;
c) Nadawca przesyłki która nie spełnia warunków określonych w § 6 lub w § 8, złoży na liście przewozowym pisemne oświadczenie o stanie przesyłki oraz oświadczenie zgodnie z którym, w związku z jej stanem przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki w czasie transportu, a także opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki ponosi Nadawca.
§ 10
1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego Mars lub jego podwykonawcy. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca, kopia zostaje w Mars lub u podwykonawcy, kolejne kopie listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy oraz data i godzina doręczenia przesyłki.
2. Mars dopuszcza możliwość zlecania wypełniania listów przewozowych w formie elektronicznej. W takim przypadku procedura opisana w ust. 1 ma swój odpowiednik w formie elektronicznej, a potwierdzenie odbioru pobierane jest na wydruku dotyczącym danej przesyłki.
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, powstałe w wyniku podania w liście przewozowym nieprawdziwych danych dotyczących rodzaju przesyłki, jej stanu, wagi itp., jeżeli na skutek podania tych nieprawdziwych danych doszło do wyrządzenia szkody Mars, podwykonawcy, bądź osobom trzecim.
4. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Mars może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych.
5. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Mars dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
6. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, podpisanym przez osoby obecne w toku sprawdzenia.
7. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
8. Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy wykonania umowy, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.
9. Firmie Mars przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności Mars ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Zleceniodawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem.
10. Firma Mars ma prawo do wstrzymania pobrania należnego dla Zleceniodawcy jeżeli  Zleceniodawca nie ureguluje w terminie należnych dopłat firmie Mars w terminie.                                                                       

11. Firma Mars ma prawo do wstrzymania wszystkich wypłat należnego dla Zleceniodawcy jeżeli Zleceniodawca nie ureguluje naleznych dopłat np: faktur.

§ 11
1. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź na jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym Mars zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania przesyłek.
2. Mars może zwolnić Nadawcę z obowiązku opisanego w ust. 1 na podstawie pisemnego oświadczenia Nadawcy, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, a także za ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia w doręczeniu przesyłki, jeśli owo opóźnienie jest wynikiem naruszenia przez Nadawcę obowiązków określonych w ust. 1.

§ 12
Przyjęcie przez Mars przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.
§ 13
1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Otwarcie przesyłki przez Odbiorcę może nastąpić najwcześniej po pokwitowaniu jej odbioru.
2. przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń  powoduje wygaśnięcie roszczeń  z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba  że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, 4) szkodę  niedającą  się z zewnątrz zauważyć  uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił,  że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
3. Zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi przewozu, bądź stanu przesyłki, powinny być wpisane przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia na potwierdzeniu odbioru przesyłki.
§ 14
Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego Cennika (tj. według Cennika obowiązującego w dacie zawarcia umowy) oraz odbywa się na podstawie faktury VAT wystawianej przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca dokonuje wyboru sposobu zapłaty w toku składania Zamówienia poprzez wybór jednego sposobu spośród kilku sposobów zapłaty przedstawionych na stronie internetowej serwisu.   Zleceniodawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Mars lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.
§ 15
Zleceniodawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości.
W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości przesyłki wyższej niż 500,00 zł Mars zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz Nadawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca, o czym jest informowany przed zawarciem umowy przewozu.
Wyciąg z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Mars a instytucją ubezpieczeniową jest dostępny na stronie internetowej przewoźnika, któremu Zleceniobiorca zleci wykonanie usługi. Wyciąg z Umowy ubezpieczenia pomiędzy przewoźnikiem a Ubezpieczycielem jest dostępny dla Zleceniodawcy  na jego żądanie.
Nadawca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 500,00 zł.
§ 16
Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu Mars, lub osoby, która dzierży ją w jej imieniu, Mars przysługuje prawo zastawu na niej, celem zabezpieczenia roszczeń Mars wynikających z umowy przewozu tejże przesyłki.
§ 17
1. Mars nie ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe oraz w kodeksie cywilnym.
2. Mars nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy.
3. Mars nie ponosi ponadto odpowiedzialności jeśli:
a) przesyłka została źle zaadresowana (tj. niepodanie lub błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy), a opóźnienie lub szkoda powstały na skutek wskazania przez Zleceniodawcę złego adresu doręczenia;
b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a opóźnienie lub szkoda powstały na skutek wskazania przez Zleceniodawcę złego adresu doręczenia;
c) opóźnienie lub szkoda są skutkiem tego,  że zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym;
d) opóźnienie lub szkoda są skutkiem tego,  że waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym;
e) szkoda powstała na skutek szczególnej podatności rzeczy na ubytek lub zniszczenie wskutek wad lub naturalnych właściwości, którym Mars nie mógł przeciwdziałać;
f) opóźnienie lub szkoda powstały na skutek ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę;
g) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przedstawiciel Mars obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz przyczyna opóźnienia przesyłki .
5. uchylony.
6. uchylony.
7. W przypadku przesyłek doręczanych za pobraniem, do chwili ich doręczenia, Mars ponosi odpowiedzialność za przesyłkę na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, natomiast odpowiedzialność Mars za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Mars ich pobrania;

§ 18
1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu lub nieodpłatnej usługi elektronicznej, przyjmuje Centrala Mars znajdująca się pod adresem: Mars w Nowym Sączu ul. Myśliwskiej 2. Reklamacja może być także składana w formie elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacji na adres biuro@paqnek.pl, obejmującego dane określone w ust. 4 niniejszego postanowienia.
2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są:
a) Zleceniodawca;
b)Nadawca;
c) Odbiorca;
3. uchylony.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (Mars lub jego partnera)
b) nazwę oraz adres Reklamującego;
c) tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
d) odpowiedni/e protokół/ły, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jeżeli takowe zostały sporządzone;
e) nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia:
f) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
g) kwotę roszczenia;
h) wykaz załączonych dokumentów;
i) podpis Reklamującego.
6. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Mars informuje o tym Nadawcę na piśmie wzywając do uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas trzydziestodniowy termin jest liczony od daty uzupełnienia reklamacji.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji Mars powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
a) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji;
b) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

§ 19
Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie została doręczona Adresatowi w terminie 30 dni od daty doręczenia ustalonej na podstawie Umowy.

§ 20
1. Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy nie będącymi Konsumentami nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności  od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Mars.
2. Jeżeli Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca nie jest Konsumentem przelew wierzytelności przysługujących mu wobec Mars  na osobę trzecią może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Mars.

§ 21
1. W serwisie internetowym dostępne są następujące, nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Zleceniodawcy:
- prowadzenie konta;
- formularz zamówienia;
2. W celu utworzenia konta w serwisie internetowym na stronie www.paqnek.pl, wymagane jest dokonanie przez Zleceniodawcę nieodpłatnej rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej serwisu oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie pola ,,zarejestruj”, na skutek czego formularz rejestracji zostanie przesłany drogą elektroniczną do Zleceniodawcy. W trakcie rejestracji Zleceniodawca ustala indywidualne hasło niezbędne Kupującemu do zalogowania się na założonym koncie oraz login.
4. W trakcie procesu rejestracji, Zleceniodawca ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść poprzez oznaczenie w formularzu pola ,,zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu”.
5. Umowa o świadczenie usługi konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania
przez Zleceniodawcę potwierdzenia rejestracji przesłanego przez Zleceniobiorcę na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy wskazany przez niego w formularzu rejestracji.
6.  Usługa elektroniczna prowadzenie konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zleceniodawca może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnowania z Konta poprzez wysłanie żądania do Zleceniobiorcy. Oświadczenie woli Zleceniodawcy może nastąpić  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zleceniobiorcy: biuro@paqnek.pl lub pisemnie na adres: Mars Nowy Sącz ul. Myśliwska 2.
7. Zleceniodawca może w każdej chwili dokonać zmiany danych podanych podczas rejestracji, z wyjątkiem loginu.
8. Zleceniodawca korzysta z usługi ,,formularz zamówienia” z chwilą  rozpoczęcia składania zamówienia zgodnie z §7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
9. O zmianach Regulaminu i zarejestrowani Zleceniodawcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na adres wskazany przy rejestracji). W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu przez Zleceniodawcę, jest on obowiązany powiadomić o tym fakcie Zleceniobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@paqnek.pl lub pisemnie na adres: Mars Nowy Sącz ul. Myśliwska 2.                                                                
§ 22
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
§ 23
1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca.
2. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe Zleceniodawców, Nadawców oraz Odbiorców i   przekazanych mu dobrowolnie w celu zawarcia umowy przewozu, a także w celu zawarcia usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców i Nadawców są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych lub na podstawie wyrażonej zgody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia, bądź wykonanie innej usługi przez Zleceniobiorcę.
6.  Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji, poprawiania lub zaprzestania przetwarzania.
7. Zleceniodawca przekazuje dane osobowe Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy przewozu.

§ 24
1. Regulamin niniejszy znajduje się we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Zleceniobiorcy oraz na oficjalnej stronie internetowej www.paqnek.pl. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki Mars.
2. Regulamin w treści niniejszej wchodzi w życie z dniem 09.03.2015 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
3. Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę wchodzi w życie po upływie 2 dni od daty opublikowania zmiany na stronie internetowej serwisu. Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę nie spowoduje zmiany postanowień umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany postanowień Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę będzie miała zastosowanie do umów zawieranych po dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu. 
§ 25
1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy przewozu, strony tejże umowy będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem umowy przewozu        jest prawo polskie.
2. Każdy Zleceniobiorca, Nadawca, czy tez Odbiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych są udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.
3. Do rozstrzygania sporów powołany jest sąd rzeczowo i miejscowo właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 

Szybki kontakt

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń, chętnie odpowiemy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach
08:00 – 16:00.

+48 514 556 706

W przypadku gdy zamówiony w Paqnek.pl kurier firmy Fedex, Inpost, DHL, DPD i innej nie przyjedzie po paczkę we wskazanym terminie zapraszamy do kontaktu z infolinią przewoźnika.


Identyfikatorem paczki dla pracownika infolinii jest numer listu przewozowego - umiejscowiony w okolicach kodu kreskowego na etykiecie.

Kurier Geis przyjeżdża z własną etykietą, przekazując Państwu potwierdzenie odbioru paczki.


Kontakt do firm kurierskich

Infolinia DHL :

42 634 53 45

Infolinia DPD:

22 577 55 55

Infolinia Fedex:

22 211 80 00

Infolinia InPost:

722 444 000

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.